لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۱,۹۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۳,۸۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۶۳,۹۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه تمام یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۶,۱۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۲,۲۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۸۸,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۴,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۱,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۳,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۳,۶۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۵,۲۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۱,۶۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۳,۲۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۳,۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۵,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۱,۶۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۳,۲۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۳,۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۵,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۴,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان امباس سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان امباس سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۳۱,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آلمان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت کارت ویزیت سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سوسماری سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۹,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سوسماری سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۸,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۶,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات مخملی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۹,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات مخملی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۰,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۹,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷۳,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۴,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۰,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۰,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵۳,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش