لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۱,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۳,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۶۱,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۳,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه تمام یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۶,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۷۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۸۱,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۶,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۳,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۸۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۳,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۶,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۳,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۸۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۳,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان امباس سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان امباس سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آلمان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت کارت ویزیت سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سوسماری سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سوسماری سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات مخملی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات مخملی سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش سایز برحسب ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش