لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه تمام یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱,۷۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۷,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۶,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۲,۶۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵,۱۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۹,۸۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۹,۳۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸,۳۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۱,۲۵۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۳,۱۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸,۳۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۱,۲۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۳,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳,۱۷۵ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰,۷۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۹۲۵ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۵۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۸,۸۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۲,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۳,۵۵۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۷,۳۵۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۵,۱۵۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آلمان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۷,۲۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۶,۷۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سوسماری تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸,۳۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سوسماری تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۹۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات مخملی تک لت ۸۵ در ۴۸ میلی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۶,۶۵۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات مخملی تک لت ۸۵ در ۴۸ میلی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۶,۱۵۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶,۴۵۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۹,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۹,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۹,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۹,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵,۰۷۵ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) قالبدار یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۹,۵۷۵ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش ۸/۵ در ۴/۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۸,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش ۸/۵ در ۴/۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۳,۵۵۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۷,۵۵۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۲,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش