لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه تمام یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۳۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۶,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۴۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۶۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آلمان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۳,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سوسماری تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سوسماری تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات مخملی تک لت ۸۵ در ۴۸ میلی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات مخملی تک لت ۸۵ در ۴۸ میلی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت طرح چرم تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) قالبدار یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۱,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش ۸/۵ در ۴/۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش ۸/۵ در ۴/۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش