پیگیری سفارشات

تهران ، یافت آباد ، تقاطع بلوار معلم و بلوار الغدیر ، پاساژ مروارید ، واحد ۲۴

به آفر چاپ و کيا چاپ خوش آمدید.

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه تمام یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۳۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۷,۷۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۹۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۳۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۴,۹۵۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۴,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۲۲,۵۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۴,۹۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۲۲,۵۵۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۷,۷۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۴,۹۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۲۲,۵۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۷,۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۱,۱۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۸,۷۵۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۱۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۱,۵۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۴,۸۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۴۹,۱۵۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۶۲,۴۵۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۳,۴۵۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۸,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آلمان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۷۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۴۵۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۳,۳۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۸,۰۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سوسماری تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۱,۰۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سوسماری تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۸,۶۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات مخملی تک لت ۸۵ در ۴۸ میلی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۴,۰۵۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات مخملی تک لت ۸۵ در ۴۸ میلی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۱,۱۵۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۸,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت طرح چرم تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۸,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۴,۴۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۴,۴۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۴,۴۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۴,۴۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۹,۷۵۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش ۸/۵ در ۴/۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۷,۲۵۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش ۸/۵ در ۴/۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۲,۰۵۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۲,۰۵۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش