لیست قیمت پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۷۴,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۷۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۷۴,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۷۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۹۴,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق طلاکوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۴۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق طلاکوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق طلاکوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون براق طلاکوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات طلاکوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۴۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات طلاکوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات طلاکوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت سلفون مات طلاکوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان نقره کوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۴۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان نقره کوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان نقره کوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت سکه و کارت ویزیت پاکت کتان نقره کوب سایز بسته کار ۱۰ در ۶.۲ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش