لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶,۸۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۷,۹۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶,۸۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۷,۹۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۶,۳۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۶,۳۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۴۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۴,۸۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۷,۷۶۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۶,۲۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۳,۷۶۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۷,۵۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۸۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۰,۹۶۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۹,۵۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۲,۷۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۴,۶۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۶,۲۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۳۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۹,۹۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۸,۴۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۹,۸۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۳,۶۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۷,۱۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳۸,۲۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶۹,۹۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۶۲,۰۸۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۲۵,۴۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۹۴,۴۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۲۲,۰۸۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( ۱۰/۵ در ۱۴/۸ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۷۷,۶۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( ۱۰/۵ در ۱۴/۸ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۲۴,۶۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ اسناندارد ( ۱۴/۸ در ۲۱ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۳۹,۸۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ اسناندارد ( ۱۴/۸ در ۲۱ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۴۳۵,۸۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ ( استاندارد ۲۱ * ۲۹.۷ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۵۰,۸۸۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ ( استاندارد ۲۱ * ۲۹.۷ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۴۱,۹۲۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸۴,۳۲۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۱۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۵۴,۲۴۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۱۷,۶۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۷۹,۶۸۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۰۶,۴۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش