لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۹,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۵۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۱۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۸۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۹۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( ۱۰/۵ در ۱۴/۸ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۷۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( ۱۰/۵ در ۱۴/۸ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۱۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ اسناندارد ( ۱۴/۸ در ۲۱ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۲۹,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ اسناندارد ( ۱۴/۸ در ۲۱ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۴۱۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ ( استاندارد ۲۱ * ۲۹.۷ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۲۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ ( استاندارد ۲۱ * ۲۹.۷ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۹۳,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۴۹,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۰۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۶۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۷۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش