لیست قیمت پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۷۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۲۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۵۵۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۷۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۳۴۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲,۴۰۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۰۵۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۷۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷,۰۰۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۰,۱۶۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۷۳۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش