لیست قیمت پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۳۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۷۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۷۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۸,۵۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۲۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۸۴۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱,۳۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۰۷۷,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۵۵۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۱۵۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۸۸۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۴۷,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۶۹۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸,۹۶۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر گلاسه ۱۳۵ گرم پوستر گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۲۹۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش