لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۷۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۵۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۴۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۷۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۸۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۸۷۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۳۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۷۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۲۶۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸,۲۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۸۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۶۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۱۷۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۹۲۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۹۸۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۸۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۵۶۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶,۵۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۷۰۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۳۹۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش