لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۹۲,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۰۲,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی تک رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۳۰,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) A۳( ۲۹۷ × ۴۲ cm) (۴۲۰×۲۹۷ میلیمتر) یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۵۸,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۶۸,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی۲ رنگ ( مشکی و قرمز ) سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو یک روزه ۱۰۰۰عددی ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۹۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۹۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۰۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۳۰۱,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۱۹۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۱۲,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰,۰۵۹,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰,۱۶۹,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۹۳,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۰۳,۹۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۸۶,۷۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۷۵,۸۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰,۴۴۸,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰,۶۶۸,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۷۴,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۷۳۷,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۹۸۴,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۳ ( ۲۹۷ در ۴۲۰ ) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۸۴۷,۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۷۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۲ ( ۶۰ Cmدر Cm ۴۵ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۷,۸۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۰۱۸,۳۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز A۱ ( ۹۰ Cmدر Cm ۶۰ ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۱۲۸,۳۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۰۶۸,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۷۸,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸,۱۳۸,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۲ ( ۴۸ cm در ۶۸ cm ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸,۲۴۸,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۷۹۷,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۱ ( ۹۶ cm در ۶۸ cm ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱۵,۹۰۷,۱۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷,۸۳۳,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوسـتر تحریر ۸۰ گرم پوستر تحریر ۸۰ گرم فرم ۵۰۰۰ عددی چهار رنگ سایز B۳ ( ۴۸ cm در ۳۴ cm ) یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۷,۹۴۳,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش