لیست قیمت پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری ۳ لایه با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری ۳ لایه با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۲.۵ متری یک رو عادی ۱ عددی ۷۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری ۳ لایه با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۲.۵ متری دو رو عادی ۱ عددی ۷۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری ۳ لایه با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۲.۵ متری یک رو سریع ۱ عددی ۸۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری ۳ لایه با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۲.۵ متری دو رو سریع ۱ عددی ۸۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو عادی ۱ عددی ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو عادی ۱ عددی ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو سریع ۱ عددی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو سریع ۱ عددی ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو عادی ۱ عددی ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو عادی ۱ عددی ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو سریع ۱ عددی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو سریع ۱ عددی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی رول آپ پارچه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی رول آپ پارچه ای ۲ متری یک رو عادی ۱ عددی ۹۶۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی رول آپ پارچه ای ۲ متری یک رو سریع ۱ عددی ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی استند پارچه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی استند پارچه ای ۲ متری یک رو عادی ۱ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی استند پارچه ای ۲ متری یک رو سریع ۱ عددی ۴۱۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه ۳ متری یک رو عادی ۱ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه ۳ متری دو رو عادی ۱ عددی ۶۰۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه ۳ متری یک رو سریع ۱ عددی ۵۲۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه ۳ متری دو رو سریع ۱ عددی ۷۴۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی چاپ پرچم با پارچه مخصوص پرچم ساحلی با دید دوطرفه به ازای مترمربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی چاپ پرچم با پارچه مخصوص پرچم ساحلی با دید دوطرفه به ازای مترمربع ۱ متری یک رو عادی ۱ عددی ۲۴۷,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی چاپ پرچم با پارچه مخصوص پرچم ساحلی با دید دوطرفه به ازای مترمربع ۱ متری یک رو سریع ۱ عددی ۳۰۲,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری ۳ لایه بدون میله و پایه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری ۳ لایه بدون میله و پایه ۲.۵ متری یک رو عادی ۱ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری ۳ لایه بدون میله و پایه ۲.۵ متری دو رو عادی ۱ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری ۳ لایه بدون میله و پایه ۲.۵ متری یک رو سریع ۱ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری ۳ لایه بدون میله و پایه ۲.۵ متری دو رو سریع ۱ عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۴متری بدون میله و پایه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات