لیست قیمت پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه مخزنی مدل اروپایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه مخزنی مدل اروپایی ۲.۵ متری یک رو عادی ۱ عددی ۸۹۱,۲۵۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه مخزنی مدل اروپایی ۲.۵ متری دو رو عادی ۱ عددی ۱,۲۳۶,۲۵۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه مخزنی مدل اروپایی ۲.۵ متری یک رو سریع ۱ عددی ۹۰۷,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه مخزنی مدل اروپایی ۲.۵ متری دو رو سریع ۱ عددی ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۲.۵ متری یک رو عادی ۱ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۲.۵ متری دو رو عادی ۱ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۲.۵ متری یک رو سریع ۱ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی پرچم ساحلی دو و نیم متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۲.۵ متری دو رو سریع ۱ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو عادی ۱ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو عادی ۱ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو سریع ۱ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی پرچم سامورایی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو سریع ۱ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو عادی ۱ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو عادی ۱ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو سریع ۱ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی پرچم ساحلی بادبانی سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو سریع ۱ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی پرچم ساحلی هلالی سه متری با میله مخصوص و پایه فلزی سنگین

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی پرچم ساحلی هلالی سه متری با میله مخصوص و پایه فلزی سنگین ۳ متری یک رو عادی ۱ عددی ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی پرچم ساحلی هلالی سه متری با میله مخصوص و پایه فلزی سنگین ۳ متری دو رو عادی ۱ عددی ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی پرچم ساحلی هلالی سه متری با میله مخصوص و پایه فلزی سنگین ۳ متری یک رو سریع ۱ عددی ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی پرچم ساحلی هلالی سه متری با میله مخصوص و پایه فلزی سنگین ۳ متری دو رو سریع ۱ عددی ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی پرچم ساحلی قطره ای سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی پرچم ساحلی قطره ای سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو عادی ۱ عددی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی پرچم ساحلی قطره ای سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو عادی ۱ عددی ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی پرچم ساحلی قطره ای سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری یک رو سریع ۱ عددی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی پرچم ساحلی قطره ای سه متری با میله مخصوص و پایه گرانولی سنگین ۳ متری دو رو سریع ۱ عددی ۱,۲۹۰,۸۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی رول آپ پارچه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی رول آپ پارچه ای ۲ متری یک رو عادی ۱ عددی ۸۸۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی رول آپ پارچه ای ۲ متری یک رو سریع ۱ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی استند پارچه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی استند پارچه ای ۲ متری یک رو عادی ۱ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی استند پارچه ای ۲ متری یک رو سریع ۱ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه ۳ متری یک رو عادی ۱ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه ۳ متری دو رو عادی ۱ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه ۳ متری یک رو سریع ۱ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۳متری بدون میله و پایه ۳ متری دو رو سریع ۱ عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی چاپ پرچم با پارچه مخصوص پرچم ساحلی با دید دوطرفه به ازای مترمربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی چاپ پرچم با پارچه مخصوص پرچم ساحلی با دید دوطرفه به ازای مترمربع ۱ متری یک رو عادی ۱ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی چاپ پرچم با پارچه مخصوص پرچم ساحلی با دید دوطرفه به ازای مترمربع ۱ متری یک رو سریع ۱ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری بدون میله و پایه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری بدون میله و پایه ۲.۵ متری یک رو عادی ۱ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری بدون میله و پایه ۲.۵ متری دو رو عادی ۱ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری بدون میله و پایه ۲.۵ متری یک رو سریع ۱ عددی ۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۲.۵متری بدون میله و پایه ۲.۵ متری دو رو سریع ۱ عددی ۶۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۴متری بدون میله و پایه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۴متری بدون میله و پایه ۴ متری یک رو عادی ۱ عددی ۳۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۴متری بدون میله و پایه ۴ متری دو رو عادی ۱ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۴متری بدون میله و پایه ۴ متری یک رو سریع ۱ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پرچم ساحلی چاپ و دوخت پرچم ساحلی و سامورایی ۴متری بدون میله و پایه ۴ متری دو رو سریع ۱ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش