لیست قیمت پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۱۴۹,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۲,۳۱۴,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۷۸۳,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۳۴,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۶۳۲,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۴۱۷,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۲,۶۱۵,۸۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۳۵۳,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۶۸۸,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۲,۹۰۸,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۴۷۵,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۴,۶۹۵,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹,۸۰۷,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۰۴۴,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۴۷۲,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۸,۳۸۴,۳۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۸۰,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۷۴۵,۷۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۷۸۱,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۲,۹۴۶,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۳۶۳,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۵۳,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۹۵۱,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۰۵۵,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۳,۲۵۳,۸۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۹۴۸,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۳۲۶,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۳,۵۴۶,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۷۵۱,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۵,۹۷۱,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۵۰۰۰عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۲,۹۹۵,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۳۱۶,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۰۱۶,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۴,۷۴۳,۴۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۵۳,۴۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۹۵۱,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۰۵۵,۸۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۳,۲۵۳,۸۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۹۴۸,۷۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۳۲۶,۴۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۳,۵۴۶,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۷۵۱,۹۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۵,۹۷۱,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۲,۹۹۵,۴۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۳۹۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم پاکت کیسه ای A۴ (۳۴۵×۴۸۰ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۲,۹۸۶,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم َ کیفی A۳ ( ۴۷۵* ۶۷۰) یک رو عادی ۱ عددی ۵,۶۴۰,۸۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم َ کیسه ای A۳ ( ۴۸۵* ۶۷۰) یک رو عادی ۱ عددی ۵,۶۴۰,۸۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۲,۹۸۶,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۶۸۰,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس پاکت کیسه ای A۴ (۳۴۵×۴۸۰ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۳,۷۰۱,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۷۵۹,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۳,۷۰۱,۵۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۱,۹۴۰,۴۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۹۴۰,۴۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت ۱۴۰ گرم کارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۰۹۷,۷۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۶۰۲,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۱۷۳,۶۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۱۰۷,۴۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۰۸۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۰۱۱,۴۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کرافت ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات