لیست قیمت پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۸۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۹۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۷۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۴۷۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۱۰۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۲,۲۲۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۲۸۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۵۹۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۲,۷۳۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۹۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۴,۱۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۰۰۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۰۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۵,۳۸۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۳۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۶۳۳ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۵۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۲,۶۴۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۵۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۸۳۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۸۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۲,۹۴۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۱۰۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۳۱۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۳,۴۵۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۴۲۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۵,۵۶۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ کیسه ای تیراژ ۵۰۰۰عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۶۳۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۴۸۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۶۰۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۲,۶۱۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۱,۸۳۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۸۲۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۲,۹۴۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۱۰۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۳۱۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۳,۴۵۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۴۲۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو سریع ۱ عددی ۵,۵۶۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۶۳۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۲۸۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۷۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم پاکت کیسه ای A۴ (۳۴۵×۴۸۰ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۲,۸۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم َ کیفی A۳ ( ۴۷۵* ۶۷۰) یک رو عادی ۱ عددی ۵,۵۰۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم َ کیسه ای A۳ ( ۴۸۵* ۶۷۰) یک رو عادی ۱ عددی ۵,۵۰۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۲,۸۲۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۷۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۴۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس پاکت کیسه ای A۴ (۳۴۵×۴۸۰ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۳,۴۷۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۵۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس پاکت کیفی A۴ (۳۴۵×۴۸۵ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۳,۴۷۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس پاکت کیفی A۵ (۳۴۵×۲۴۶ میلیمتر) یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۹۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس پاکت کیسه ای A۵ (۳۴۵×۲۴۵ میلیمتر) ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۹۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت ۱۴۰ گرم کارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۸۷۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۰۴۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۱۰۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۶۳۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۹۰۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کرافت ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کرافت ۸۰ گرم ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۳۹۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کرافت ۸۰ گرم ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کرافت ۸۰ گرم ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۲۲۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۹۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۶۹۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۹۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۰۷۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۱۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۲۸۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش