لیست قیمت پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی پاکت ملخی تحریر ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی (۲۳۰*۲۶۰) یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی پاکت ملخی تحریر ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی (۲۳۰*۲۶۰) یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی پاکت ملخی تحریر ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی (۲۳۰*۲۶۰) یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی پاکت A۵ تحریر ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی (۲۴۵*۳۴۵) یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی پاکت A۵ تحریر ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی(۲۴۵*۳۴۵) یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی پاکت A۵ تحریر ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی(۲۴۵*۳۴۵) یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی پاکت A۴ تحریر ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی(۳۴۵*۴۸۰) یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی پاکت A۴ تحریر ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی(۳۴۵*۴۸۰) یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ایرانی پاکت A۴ تحریر ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی(۳۴۵*۴۸۰) یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۹۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۴۱۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۴۸۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۶۷۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۹۰۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۷۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۱۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۰۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۸۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت تحریر ۸۰ گرم خارجی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۱۸۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۸۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۶۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۰۸۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶۸۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۳۶۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی امباس A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۵۸۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت ۱۴۰ گرم کارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۱۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۶۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۶۲۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت ۱۴۰ گرم کارتی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۹۱۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کرافت ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کرافت ۸۰ گرم ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کرافت ۸۰ گرم ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت کرافت ۸۰ گرم ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۸۴۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۴۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹۵۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۰۴۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۸۲۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت کرافت ۸۰ گرم A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۰۳۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۲۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۵۴۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ملخی ۲۳۰ در ۲۶۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۰۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۸۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۶۱۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۰۴۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۲۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۱۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۱,۱۷۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۹۹۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۲۳۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۹۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ پاکت ۴۷۵ در ۶۷۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت پاکت طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت پاکت طلاکوب ملخی ۲۳۰*۲۶۰ یک رو عادی ۱ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت پاکت طلاکوب A۵ پاکت ۲۴۵ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت پاکت طلاکوب A۴ پاکت ۴۸۰ در ۳۴۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش