لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۴۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۶۷,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۵۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۳۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۱۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۳۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۰۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۴۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۴۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۴۵ در ۴۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۴۵ در ۴۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۳۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ تکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ تکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ نکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ نکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ تکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ تکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۵ در ۵۰ تک رنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۵ در ۵۰ تک رنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۵۰ در ۳۵ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۵۰ در ۳۵ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ تک رنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ تک رنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ تکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ تکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش