لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۲۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۳۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۱۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۳۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۶۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۷۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۷۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۱۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۳۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۲۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۲۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۷۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۱۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۱۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۴۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۶۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۶۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۹۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۹۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۹۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر دو رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۲۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ تکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ تکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ نکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ نکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ تکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ تکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۵۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۵ در ۵۰ تک رنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۵ در ۵۰ تک رنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۵۰ در ۳۵ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۵۰ در ۳۵ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ تک رنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ تک رنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۹۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ تکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ تکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ دورنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش