لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی سلفون مات دورگرد۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون مات دورگرد۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۸۹,۱۲۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون مات دورگرد۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۱۷,۹۲۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی سلفون براق دور گرد ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون براق دور گرد ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۸۹,۱۲۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون براق دور گرد ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۱۷,۹۲۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی لمینت براق ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی لمینت براق ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲۹۴,۷۲۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی لمینت براق ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۲۳,۵۲۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی لمینت مات ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی لمینت مات ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۶۸,۶۴۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی لمینت مات ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۹۷,۴۴۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲۷۱,۶۸۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۰۰,۴۸۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۶۲,۸۸۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۹۱,۶۸۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش