لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی سلفون براق دور تیز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون براق دور تیز تک لت ویزیتی ۸.۵ در ۴.۸ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۰۷,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون براق دور تیز تک لت ویزیتی ۸.۵ در ۴.۸ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی سلفون مات دور تیز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون مات دور تیز تک لت ویزیتی ۸.۵ در ۴.۸ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۰۷,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون مات دور تیز تک لت ویزیتی ۸.۵ در ۴.۸ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی سلفون مات دورگرد۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون مات دورگرد۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون مات دورگرد۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۵۸,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی سلفون براق دور گرد ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون براق دور گرد ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی سلفون براق دور گرد ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۵۸,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی لمینت براق ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی لمینت براق ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۵۰,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی لمینت براق ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۸۹,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی لمینت مات ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی لمینت مات ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵۰۲,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۴۵,۴۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۸۳,۹۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴۵۹,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات ۵۰۰ عددی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۴۹۸,۳۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش