لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز غیر استاندارد چاپ تک رنگ کاغذ حاشیه دار با سرچسب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز غیر استاندارد چاپ تک رنگ کاغذ حاشیه دار با سرچسب َA۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز غیر استاندارد چاپ تک رنگ کاغذ حاشیه دار با سرچسب َA۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۰۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز استاندارد چاپ تک رنگ کاغذ حاشیه دار با سرچسب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز استاندارد چاپ تک رنگ کاغذ حاشیه دار با سرچسب َA۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز استاندارد چاپ تک رنگ کاغذ حاشیه دار با سرچسب َA۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز غیر استاندارد چاپ چهار رنگ با سرچسب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز غیر استاندارد چاپ چهار رنگ با سرچسب َA۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز غیر استاندارد چاپ چهار رنگ با سرچسب َA۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز استاندارد چاپ چهار رنگ با سرچسب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز استاندارد چاپ چهار رنگ با سرچسب َA۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات پزشکی و بیمارستانی سرنسخه سایز استاندارد چاپ چهار رنگ با سرچسب َA۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۲۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۱۴۰ گرم تک رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۱۴۰ گرم تک رنگ چاپ َ A۴ یک رو عادی ۸۰۰ عددی ۳,۷۹۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۱۴۰ گرم تک رنگ چاپ َ A۴ یک رو سریع ۸۰۰ عددی ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۱۴۰ گرم دو رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۱۴۰ گرم دو رنگ چاپ َ A۴ یک رو عادی ۸۰۰ عددی ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۱۴۰ گرم دو رنگ چاپ َ A۴ یک رو سریع ۸۰۰ عددی ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۱۴۰ گرم چهار رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۱۴۰ گرم چهار رنگ چاپ َ A۴ یک رو عادی ۸۰۰ عددی ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۱۴۰ گرم چهار رنگ چاپ َ A۴ یک رو سریع ۸۰۰ عددی ۵,۵۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۲۰۰ گرم تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۲۰۰ گرم دورنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۲۰۰ گرم چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۲۳۰ گرم تک رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۲۳۰ گرم دو رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۲۳۰ گرم چهار رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۳۰۰گرم تک رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۳۰۰گرم دو رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی کاردکس پرونده بیمار کارتی ۳۰۰گرم چهار رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت جواب آزمایش کد ۱

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت جواب آزمایش کد ۲

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت جواب آزمایش کد ۳

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت جواب آزمایش کد ۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت جواب آزمایش کد ۵

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت جواب آزمایش کد ۶

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز بسته ۲۱.۵ در ۲۶.۵ تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۸۸,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز بسته ۲۱.۵ در ۲۶.۵ دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۲۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز بسته ۲۱.۵ در ۲۶.۵ چهار رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز بسته ۳۱ در ۲۷ تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۰۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز بسته ۳۱ در ۲۷ دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز بسته ۳۱ در ۲۷ چهار رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۸۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز بسته ۳۰ در ۲۲.۵ تکرنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز بسته ۳۰ در ۲۲.۵ دورنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز بسته ۳۰ در ۲۲.۵ چهار رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی سایز بسته ۲۱.۵ در ۲۶.۵ تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۲۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی سایز بسته ۲۱.۵ در ۲۶.۵ دورنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۱۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی سایز بسته ۲۱.۵ در ۲۶.۵ چهار رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی سایز بسته ۳۰ در ۲۲.۵ تکرنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۲۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی سایز بسته ۳۰ در ۲۲.۵ دورنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۱۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی سایز بسته ۳۰ در ۲۲.۵ چهار رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۸۴۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی سایز بسته ۳۱ در ۲۷ تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۹۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی سایز بسته ۳۱ در ۲۷ دو رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۶۴۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۵۰گرمی سایز بسته ۳۱ در ۲۷ چهار رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات پزشکی و بیمارستانی پاکت رادیولوژی گلاسه ۱۷۰ گرمی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات