لیست قیمت محصولات فست فود لیوان کاغذی ۲۰۰ سی سی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود لیوان کاغذی ۲۰۰ سی سی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۲۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی ۱۵۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۵۰۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار همبرگر صدفی ۲۳۷ *۴۴۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۲۵۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار همبرگر صدفی ۲۳۷ *۴۴۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۲۳۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار همبرگر صدفی ۲۳۷ *۴۴۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۹۸۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر ۱۰۰۰ عددی ۲۹۰ در ۲۹۰ یک رو عادی ۱ عددی ۳,۸۰۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر ۲۰۰۰ عددی ۲۹۰ در ۲۹۰ یک رو عادی ۱ عددی ۵,۷۰۱,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر ۵۰۰۰ عددی ۲۹۰ در ۲۹۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۲۸۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن سوخاری سالن ۲۸۵ در ۲۰۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۱۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن سوخاری سالن ۲۸۵ در ۲۰۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۶۶۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن سوخاری سالن ۲۸۵ در ۲۰۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۶۱۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن ظرف سیب زمینی سالن۲۵۰ در ۱۶۹ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن ظرف سیب زمینی سالن۲۵۰ در ۱۶۹ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۴۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن ظرف سیب زمینی سالن۲۵۰ در ۱۶۹ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۰۶۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ ظرف مربعی بزرگ ۲۹۸ در ۲۹۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۷۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ ظرف مربعی بزرگ ۲۹۸ در ۲۹۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۵۴۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ ظرف مربعی بزرگ ۲۹۸ در ۲۹۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۸۵۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک ظرف مربعی کوچک ۲۳۰ در ۲۴۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک ظرف مربعی کوچک ۲۳۰ در ۲۴۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۹۹۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک ظرف مربعی کوچک ۲۳۰ در ۲۴۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر جعبه سوخاری بیرون بر۶۹۴*۲۲۷ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۰۵۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر جعبه سوخاری بیرون بر۶۹۴*۲۲۷ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۲۰۱,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر جعبه سوخاری بیرون بر۶۹۴*۲۲۷ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۷,۳۵۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر همبرگر بیرون بر ۵۵۵ در ۲۳۸ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر همبرگر بیرون بر ۵۵۵ در ۲۳۸ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۴۴۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر همبرگر بیرون بر ۵۵۵ در ۲۳۸ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۵,۴۸۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه ساندویچ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه ساندویچ جعبه ساندویچ ۴۴۰ در ۲۹۸ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه ساندویچ جعبه ساندویچ ۴۴۰ در ۲۹۸ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۴۴۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه ساندویچ جعبه ساندویچ ۴۴۰ در ۲۹۸ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۵,۴۸۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی جعبه سیب زمینی مخروطی۳۳۵در۲۳۲ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۹۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی جعبه سیب زمینی مخروطی۳۳۵در۲۳۲ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی جعبه سیب زمینی مخروطی۳۳۵در۲۳۲ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۰۰۶,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف پاپ کورن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف پاپ کورن ظرف پاپ کورن ۴۶۰در ۲۷۳ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۷۴۶,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف پاپ کورن ظرف پاپ کورن ۴۶۰در ۲۷۳ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۵۷۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف پاپ کورن ظرف پاپ کورن ۴۶۰در ۲۷۳ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۵,۸۰۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش