لیست قیمت محصولات فست فود لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار همبرگر صدفی ۲۳۷ *۴۴۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۲۵۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار همبرگر صدفی ۲۳۷ *۴۴۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۲۳۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار همبرگر صدفی ۲۳۷ *۴۴۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۹۸۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر ۱۰۰۰ عددی ۲۹۰ در ۲۹۰ یک رو عادی ۱ عددی ۳,۸۰۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر ۲۰۰۰ عددی ۲۹۰ در ۲۹۰ یک رو عادی ۱ عددی ۵,۷۰۱,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر ۵۰۰۰ عددی ۲۹۰ در ۲۹۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۲۸۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن سوخاری سالن ۲۸۵ در ۲۰۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۱۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن سوخاری سالن ۲۸۵ در ۲۰۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۶۶۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف سوخاری داخل سالن سوخاری سالن ۲۸۵ در ۲۰۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۶۱۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن ظرف سیب زمینی سالن۲۵۰ در ۱۶۹ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن ظرف سیب زمینی سالن۲۵۰ در ۱۶۹ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۴۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف سیب زمینی داخل سالن ظرف سیب زمینی سالن۲۵۰ در ۱۶۹ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۰۶۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ ظرف مربعی بزرگ ۲۹۸ در ۲۹۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۷۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ ظرف مربعی بزرگ ۲۹۸ در ۲۹۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۵۴۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف مربعی بزرگ ظرف مربعی بزرگ ۲۹۸ در ۲۹۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۸۵۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک ظرف مربعی کوچک ۲۳۰ در ۲۴۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک ظرف مربعی کوچک ۲۳۰ در ۲۴۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۹۹۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف مربعی کوچک ظرف مربعی کوچک ۲۳۰ در ۲۴۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر جعبه سوخاری بیرون بر۶۹۴*۲۲۷ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۰۵۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر جعبه سوخاری بیرون بر۶۹۴*۲۲۷ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۲۰۱,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه سوخاری بیرون بر جعبه سوخاری بیرون بر۶۹۴*۲۲۷ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۷,۳۵۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر همبرگر بیرون بر ۵۵۵ در ۲۳۸ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر همبرگر بیرون بر ۵۵۵ در ۲۳۸ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۴۴۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه همبرگر بیرون بر همبرگر بیرون بر ۵۵۵ در ۲۳۸ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۵,۴۸۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه ساندویچ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه ساندویچ جعبه ساندویچ ۴۴۰ در ۲۹۸ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه ساندویچ جعبه ساندویچ ۴۴۰ در ۲۹۸ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۴۴۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه ساندویچ جعبه ساندویچ ۴۴۰ در ۲۹۸ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۵,۴۸۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی جعبه سیب زمینی مخروطی۳۳۵در۲۳۲ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۹۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی جعبه سیب زمینی مخروطی۳۳۵در۲۳۲ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی جعبه سیب زمینی مخروطی۳۳۵در۲۳۲ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۰۰۶,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست فود ظرف پاپ کورن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست فود ظرف پاپ کورن ظرف پاپ کورن ۴۶۰در ۲۷۳ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۷۴۶,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست فود ظرف پاپ کورن ظرف پاپ کورن ۴۶۰در ۲۷۳ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۵۷۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست فود ظرف پاپ کورن ظرف پاپ کورن ۴۶۰در ۲۷۳ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۵,۸۰۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش