پیگیری سفارشات

تهران ، یافت آباد ، تقاطع بلوار معلم و بلوار الغدیر ، پاساژ مروارید ، واحد ۲۴

به آفر چاپ و کيا چاپ خوش آمدید.

لیست قیمت محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار طلایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار نقره ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات جدید هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۸۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۰۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۵۱۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۹۵۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران ۷۰ تحریر دو رنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران ۷۰ تحریر دو رنگ چاپ ۵۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران ۷۰ تحریر دو رنگ چاپ ۵۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ دو رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ دو رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ دو رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی ۲۵*۲۵*۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ دو رنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ دو رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ چهار رنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ چهار رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰ چهار رنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۷۰چهار رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ تک رنگ چاپ ۱۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ تک رنگ چاپ ۲۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ دو رنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ دو رنگ چاپ ۱۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ دو رنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ دو رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ چهار رنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ چهار رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ چهار رنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران تحریر ۸۰ چهار رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ تک رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ تک رنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ تک رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ دو رنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ دو رنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ دو رنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ دو رنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ چهاررنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ چهاررنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ چهاررنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۸۰ چهاررنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۱۲۰ تکرنگ چاپ ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۱۲۰ تکرنگ چاپ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۱۲۰ تکرنگ چاپ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید پاکت بیرون بر رستوران کرافت ۱۲۰ تکرنگ چاپ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی تحریر ۷۰ گرم خارجی تک رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی تحریر ۷۰ گرم خارجی دو رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی تحریر ۷۰ گرم خارجی چهار رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی تحریر ۸۰ گرم خارجی تکرنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی تحریر ۸۰ گرم خارجی دورنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی تحریر ۸۰ گرم خارجی چهار رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی تحریر ۸۰ گرم ایرانی تکرنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی تحریر ۸۰ گرم ایرانی دورنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی تحریر ۸۰ گرم ایرانی چهاررنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی مومی تکرنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی مومی دو رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی مومی چهار رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی کرافت تک رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی کرافت دو رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات جدید کاغذ کف سینی کرافت چهار رنگ چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات