لیست قیمت محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ سایز پیکو بسته ۳۰۰ عددی طول: ۱۵cm عرض:۱۵cm ارتفاع: ۳cm یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ سایز پیکو بسته ۲۰۰ عددیطول: ۱۸cm عرض:۱۸cm ارتفاع: ۳cm یک رو عادی ۱ عددی ۴۰۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ مینی بسته ۲۰۰ عددی طول: ۲۰cm عرض:۲۰cm ارتفاع: ۲۰cm یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ تکنفره بسته ۱۰۰ عددی طول: ۲۲.۵cm عرض:۲۲.۵cm ارتفاع: ۴cm یک رو عادی ۱ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ تکنفره بسته ۱۰۰ عددی طول: ۲۳.۵cm عرض:۲۳.۵cm ارتفاع: ۴cm یک رو عادی ۱ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ خانواده بسته ۱۰۰ عددی طول: ۲۷cm عرض:۲۷cm ارتفاع: ۳.۵cm یک رو عادی ۱ عددی ۴۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ خانواده بسته ۱۰۰ عددی طول: ۳۰cm عرض:۳۰cm ارتفاع: ۴cm یک رو عادی ۱ عددی ۴۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ خانواده بسته ۱۰۰ عددی طول: ۳۲cm عرض:۳۲cm ارتفاع: ۴cm یک رو عادی ۱ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا دوبلکس ۴۸۰ گرم خام بدون چاپ خانواده بسته ۱۰۰ عددی طول: ۳۴cm عرض:۳۴cm ارتفاع: ۴.۵cm یک رو عادی ۱ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام مینی بسته ۲۰۰ عددی طول: ۲۰cm عرض:۲۰cm ارتفاع: ۲۰cm یک رو عادی ۱ عددی ۶۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام تکنفره بسته ۱۰۰ عددی طول: ۲۳.۵cm عرض:۲۳.۵cm ارتفاع: ۴cm یک رو عادی ۱ عددی ۳۸۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام خانواده بسته ۱۰۰ عددی طول: ۲۷cm عرض:۲۷cm ارتفاع: ۳.۵cm یک رو عادی ۱ عددی ۵۳۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام خانواده بسته ۱۰۰ عددی طول: ۳۰cm عرض:۳۰cm ارتفاع: ۴cm یک رو عادی ۱ عددی ۵۸۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام خانواده بسته ۱۰۰ عددی طول: ۳۲cm عرض:۳۲cm ارتفاع: ۴cm یک رو عادی ۱ عددی ۶۱۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام خانواده بسته ۱۰۰ عددی طول: ۳۴cm عرض:۳۴cm ارتفاع: ۴.۵cm یک رو عادی ۱ عددی ۶۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام خانواده بسته ۱۰۰ عددی نیم متری یک رو عادی ۱ عددی ۶۱۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام تکنفره بسته ۱۰۰ عددی طول:۲۵cm عرض:۲۵cm ارتفاع: ۴cm یک رو عادی ۱ عددی ۴۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام تکنفره بسته ۱۰۰ عددی طول:۲۷cm عرض:۲۱cm ارتفاع: ۴.۵cm یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ محصولات آماده جعبه پیتزا جعبه پیتزا ایفلوت ۳ لایه خام ایتالیایی بسته ۱۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش