لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۸۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۴۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۴۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۴۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۴۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴,۲۱۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۴۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو سریع ۴۰۰۰ عددی ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۱۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۳۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۵۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۳۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۴۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۷۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۹۶۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۲۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۴۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۵۸۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۶۶۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۷۹۶,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۰*۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۸,۹۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۸۴۶,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۹,۹۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۷,۰۱۱,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۹,۱۷۱,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ محصولات خودرویی کف پایی تک رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۹۶۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۷۷۶,۴۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۱۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۵۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۷,۶۱۶,۱۴۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی دو رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۵۰۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۵۸۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۵۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۰,۹۷۲,۸۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۳۵*۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۸,۴۸۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱۸,۴۸۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲۰,۶۴۰,۴۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ محصولات خودرویی کف پایی چهار رنگ فرم ۱۰۰۰۰ عددی تحریر ۷۰ گرم سایز ۵۰*۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰۰ عددی ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش