لیست قیمت مارک بافت لباس مـارک بافت لباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ مارک بافت لباس مـارک بافت لباس سایز ۲*۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ مارک بافت لباس مـارک بافت لباس سایز ۴*۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش