لیست قیمت لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف و کرکره ای طرح عمومی کارتن ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف و کرکره ای طرح عمومی کارتن ۵۰۰ عددی ۶۰ cc یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف و کرکره ای طرح عمومی کارتن ۵۰۰ عددی ۱۲۰ cc یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف و کرکره ای طرح عمومی کارتن ۵۰۰ عددی ۲۲۰ cc یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیوان کاغذی دو ‌جداره درب لیوان یکبار مصرف ( پستونکی - تخت )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان کاغذی دو ‌جداره درب لیوان یکبار مصرف ( پستونکی - تخت ) ۱۲۰ cc کارتن ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان کاغذی دو ‌جداره درب لیوان یکبار مصرف ( پستونکی - تخت ) ۲۲۰ cc کارتن ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان کاغذی دو ‌جداره درب لیوان یکبار مصرف ( پستونکی - تخت ) ۳۵۰ cc کارتن ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی ۶۰ cc یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی ۱۲۰ cc یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۱۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی ۲۲۰ cc یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی ۳۵۰ cc یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی ۶۰ cc یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی ۱۲۰ cc یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی ۲۲۰ cc یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲۰,۳۴۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی ۳۵۰ cc یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی ۶۰ cc یک رو عادی ۶۰۰۰ عددی ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی ۱۲۰ cc یک رو عادی ۶۰۰۰ عددی ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی ۲۲۰ cc یک رو عادی ۶۰۰۰ عددی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره صاف طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی ۳۵۰ cc یک رو عادی ۶۰۰۰ عددی ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی ۶۰ cc یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۹۶۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی ۱۲۰ cc یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۴۸۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی ۲۲۰ cc یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۲۰۰۰ عددی ۳۵۰ cc یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی ۶۰ cc یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی ۱۲۰ cc یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی ۲۲۰ cc یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲۰,۳۴۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۴۰۰۰ عددی ۳۵۰ cc یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی ۶۰ cc یک رو عادی ۶۰۰۰ عددی ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی ۱۲۰ cc یک رو عادی ۶۰۰۰ عددی ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی ۲۲۰ cc یک رو عادی ۶۰۰۰ عددی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیوان کاغذی دو ‌جداره لیـوان کاغذی دو ‌جداره کرکره ای طرح اختصاصی فرم ۶۰۰۰ عددی ۳۵۰ cc یک رو عادی ۶۰۰۰ عددی ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش