لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کرافت دورگرد ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۰,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد سلفون براق ۹*۶ طرح موج ( دولب گرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد مربع ۶۰*۶۰ دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۹,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۱,۳۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۹,۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد سلفون مات ۹*۶ طرح موج ( دولب گرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹*۶ پروانه ای دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد مربع ۶۰*۶۰ دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۹,۹۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۱,۳۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد سایز ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۹,۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان دوروگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون طرح چرم دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون طرح چرم دورگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۷,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرمی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرمی دورگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۲,۱۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۰۰,۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق لمینت براق ۹*۶ طرح موج ( دولب گرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۲,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق لمینت براق ۹*۶ طرح موج ( دولب گرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۰۰,۶۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی لمینت براق ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۵,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی لمینت براق ۶*۶ دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۳,۸۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیزتی سایز ۸/۵ در ۴/۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۹,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ ویزیت فانتزی لمینت براق سایز دلخواه پایه ۸.۵در۴.۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۵,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ ویزیت فانتزی لمینت براق سایز دلخواه پایه ۸.۵در۴.۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۸۵,۶۳۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۰,۲۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت مات لمینت مات ۹*۶ طرح موج ( دولب گرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۰,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت مات ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۸,۸۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی لمینت مات ۸/۵*۴/۸ ویزیتی ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۷,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان لمینت دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان لمینت دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳۲,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کتان لمینت دور گرد مربع ۶*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۴,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵۴,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۶۴,۳۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۳,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۲,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵۳,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۹۱,۷۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۸/۵*۴/۸ ویزیتی ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۸/۵*۴/۸ ویزیتی ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۲,۵۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی لمینت برجسته لمینت برجسته طرح موج ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۳,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲۱,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی برجسته ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷۲,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۳,۷۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵۵,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۵,۹۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد برجسته و طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۰,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۹۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۹,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۶۹,۴۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۰۷,۵۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۶۶,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی طلاکوب مربع ۶*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۵,۲۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان لمینت امباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان لمینت امباس طلاکوب ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۲۵,۴۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کتان لمینت امباس طلاکوب مربع ۶*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۱۷,۳۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان امباس دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان امباس دورگرد طلاکوب ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۱,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۴,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی آهنربایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات