لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق دور گرد ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق دور گرد ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۱,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق دور گرد ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۹,۲۸۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد۵۰۰ عددی ۶۰در ۹۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۱,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد۵۰۰ عددی ۶۰در ۹۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۸۹,۲۸۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۳۷,۲۸۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۴۴,۹۶۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۹۱,۰۴۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۹۸,۷۲۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی ۹*۶ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۶۲,۲۴۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی ۹*۶ دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۶۹,۹۲۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۲۱,۹۲۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمیـنت برجسته ۵۰۰ عددی ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۲۹,۶۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۷,۱۲۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۲۴,۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹*۶ طرح موج ( دولب گرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۸,۸۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۷,۱۲۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۲۴,۸۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹*۶ طرح موج ( دولب گرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۸,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۳,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۸۲,۴۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۹,۱۲۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۸,۳۲۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۹۲۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۳,۵۲۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۷,۶۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان دوروگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۴,۲۴۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۱,۹۲۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹*۶ طرح موج ( دولب گرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۴,۲۴۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۲,۶۴۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی لمینت براق ۶*۶ دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۴,۱۶۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی لمینت براق ۸/۵*۴/۸ ویزیتی ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۷,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۰۳,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۷,۹۲۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۵,۶۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹*۶ طرح موج ( دولب گرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۷,۹۲۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت مات ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۹,۸۴۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی لمینت مات ۶*۶ دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۹,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی لمینت مات ۸/۵*۴/۸ ویزیتی ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۰,۷۲۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۸,۲۴۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۶,۷۲۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۴,۴۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۲۸۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۲,۹۶۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۸/۵*۴/۸ ویزیتی ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۷,۷۶۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۸/۵*۴/۸ ویزیتی ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۴۴۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۲۷,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۶,۲۴۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۱۳,۹۲۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۸,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۶*۶ مربع ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۰,۸۸۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۹۲۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی آهنربایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان امباس دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان امباس دورگرد طلاکوب ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۷,۷۶۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کتان امباس دورگرد طلاکوب ۸/۵*۴/۸ ویزیتی ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۶,۵۶۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات طلاکوب ( چند لتی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات طلاکوب ( چند لتی ) ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات طلاکوب ( چند لتی ) ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق طلاکوب ( چند لتی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق طلاکوب ( چند لتی ) ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق طلاکوب ( چند لتی ) ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون طرح چرم دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون طرح چرم دورگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۳۲۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کرافت دورگرد ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرمی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرمی دورگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب ۸/۵*۴/۸ ویزیتی ( دورتیز ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۹,۲۸۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب ۹۰ در ۶۰ ( دورگرد ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۳,۷۶۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش