لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل یووی (روکش تماما" یووی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل یووی (روکش تماما" یووی ) سایز بر حساب لت پایه ( ۸/۵ در ۴/۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل یووی (روکش تماما" یووی ) سایز بر حساب لت پایه ( ۸/۵ در ۴/۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۴ سانت فایل دریافتی ۴۸ در ۴۸ ( ۲۰۰۰ عددی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۴ سانت فایل دریافتی ۴۸ در ۴۸ ( ۲۰۰۰ عددی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۵ سانت فایل دریافتی ۵۵در ۵۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۵ سانت فایل دریافتی ۵۵در ۵۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۶ سانت فایل دریافتی ۶۵ در ۶۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۶ سانت فایل دریافتی ۶۵ در ۶۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۷ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۷ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۷.۵ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش دایره ۷.۵ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۴ سانت فایل دریافتی ۴۸ در ۴۸ ( ۲۰۰۰ عددی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۴ سانت فایل دریافتی ۴۸ در ۴۸ ( ۲۰۰۰ عددی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۵ سانت فایل دریافتی ۵۵در ۵۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۵ سانت فایل دریافتی ۵۵در ۵۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۶ سانت فایل دریافتی ۶۵ در ۶۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۶ سانت فایل دریافتی ۶۵ در ۶۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۷ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۷ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۷.۵ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق دایره ۷.۵ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون مات تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۴ سانت فایل دریافتی ۴۸ در ۴۸ ( ۲۰۰۰ عددی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۴ سانت فایل دریافتی ۴۸ در ۴۸ ( ۲۰۰۰ عددی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۵ سانت فایل دریافتی ۵۵در ۵۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۵ سانت فایل دریافتی ۵۵در ۵۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۶ سانت فایل دریافتی ۶۵ در ۶۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۶ سانت فایل دریافتی ۶۵ در ۶۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۹ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۷ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۷ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۷.۵ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار دایره ۷.۵ سانت فایل دریافتی ۸۵ در ۹۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون مات طلاکوب تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۳۷,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل متالایز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل متالایز تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی نا خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی نا خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل قالبدار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل قالبدار ۱ لت ( ۸.۵ در ۴.۸ ) سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب سفید اموال تک رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب سفید اموال تک رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال رنگی چاپ تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب اموال رنگی چاپ تکرنگ سایز ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ( زرد ، سبز ، قرمز ، آبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب اموال چهار رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال رول

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب اموال رول ۱.۵ در ۵ سانتیمتر لب تیز یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲۱,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب برچسب اموال رول ۱.۵ در ۵ سانتیمتر لب تیز یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۶,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب برچسب اموال رول ۱.۵ در ۵ سانتیمتر لب گرد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳۴,۱۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب برچسب اموال رول ۱.۵ در ۵ سانتیمتر لب گرد یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۶۵,۲۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سی دی ( یووی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سی دی ( یووی ) ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۰۷,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار طلایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار نقره ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب ژله ای بر حسب سانت

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب ژله ای بر حسب سانت سایز ۱cm در ۱cm کوچکترین سایز ۲*۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش