لیست قیمت فـاکتور پاکت شو گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی B۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فـاکتور پاکت شو گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی B۴ سایز ۲۴ در ۳۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فـاکتور پاکت شو گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی B۴ سایز ۲۴ در ۳۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فـاکتور پاکت شو گلاسه ۱۷۰ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی B۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فـاکتور پاکت شو گلاسه ۱۷۰ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی B۴ سایز ۲۴ در ۳۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فـاکتور پاکت شو گلاسه ۱۷۰ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی B۴ سایز ۲۴ در ۳۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش