لیست قیمت فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۲۰۰ سی سی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۲۰۰ سی سی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۳,۱۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی ۱۵۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۵۳۹,۵۵۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر ( فایل ارسالی در ۳۴۰ در ۴۸۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱,۵۶۵,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر ( فایل ارسالی در ۳۴۰ در ۴۸۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱,۸۹۵,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۱ لت ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰۶,۲۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۱ لت ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۱ لت ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰۹,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۱ لت ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۳۰,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۱,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۱,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۰,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۱ لت ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۱ لت ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۱۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۲ لت ( ۸۵*۹۶ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۴۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق ۲ لت ( ۷ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۴۸,۶۰۰ ۲۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی فانتزی سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی فانتزی سلفون مات ۱۶ در ۳۸/۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۸۰,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی فانتزی با روکش یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی فانتزی با روکش یووی ۱۶ در ۳۸/۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۹۰,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش