لیست قیمت فرم های قالب دار لمینت برجسته قالب خاص

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لمینت برجسته قالب خاص ۹۰ در ۶۰ ( قالب اختصاصی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۶,۷۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۶,۷۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۶,۷۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۶,۷۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۸۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۷,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار جاکارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار جاکارتی ۱۴۴ در ۲۰۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۴۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۱ در ۳۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۱,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیبل قالبدار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیبل قالبدار ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق ۲ لت ( ۷ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۷) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۷) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۹.۶*۲۱) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۴۳,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۹.۶*۲۱) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۴۳,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۱۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۵۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۱۴) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۵۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۸.۸*۱۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۸۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۸.۸*۱۴) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۸۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۱۹.۲) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۸۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۱۹.۲) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۸۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۲۸.۸) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۳۰,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۲۸.۸) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۳۰,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش