لیست قیمت فرم های قالب دار لمینت برجسته قالب خاص

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لمینت برجسته قالب خاص ۹۰ در ۶۰ ( قالب اختصاصی) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۶,۷۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۶,۷۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۶,۷۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴۵۶,۷۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۴۹۴,۲۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۵۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۰۷,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۵۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۰۷,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۵۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۰۷,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹۱,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار جاکارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار جاکارتی ۱۴۴ در ۲۰۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۱ در ۳۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیبل قالبدار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیبل قالبدار ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق ۲ لت ( ۷ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۷) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۷) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۹.۶*۲۱) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۸۰,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۹.۶*۲۱) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۸۰,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۱۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۵۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۱۴) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۹۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۸.۸*۱۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۸.۸*۱۴) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۱۹.۲) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۱۹.۲) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۲۸.۸) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۹۵,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۲۸.۸) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۹۵,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش