لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۶۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۱ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۶۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۲ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۶۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۳ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴ ۲۵*۲۸ تیراژ ۱۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۶۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴ ۲۵*۲۸ تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار پاکت ملخی تحریر قالب شماره ۴ ۲۵*۲۸ تیراژ ۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۴۹۴,۲۵۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۵۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۰۷,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۵۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۰۷,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۵۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های قالب دار فولدر ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۰۷,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار جاکارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار جاکارتی ۱۴۴ در ۲۰۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۹,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق ۲ لت ( ۷ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۷) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۷) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۹.۶*۲۱) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۸۰,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۹.۶*۲۱) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۸۰,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۱۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۵۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۱۹.۲*۱۴) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۹۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۸.۸*۱۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۸.۸*۱۴) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۱۹.۲) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۱۹.۲) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۲۸.۸) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۹۵,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق سایز (۲۱*۲۸.۸) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۶۹۵,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی فانتزی سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی فانتزی سلفون مات ۱۶ در ۳۸/۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی فانتزی با روکش یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی فانتزی با روکش یووی ۱۶ در ۳۸/۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش