لیست قیمت سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم سربرگ کتان ۱۴۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم سربرگ کتان ۱۴۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ استاندارد ( cm ۲۱ در ۱۴.۸ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۲,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم سربرگ کتان ۱۴۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ استاندارد ( cm ۲۱ در ۱۴.۸ cm ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۷۸,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم سربرگ کتان ۱۴۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ استاندارد ( cm ۲۱ در ۲۹.۷ cm ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۳,۹۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم سربرگ کتان ۱۴۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ استاندارد ( cm ۲۱ در ۲۹.۷ cm ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۵۶,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش