لیست قیمت ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۱ - تحریر ۸۰ گرمی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۱ - تحریر ۸۰ گرمی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰) ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱ عددی ۳,۵۸۴,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۱ - تحریر ۸۰ گرمی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰) ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱ عددی ۳,۸۱۹,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۱ - تحریر ۱۰۰ گرمی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۱ - تحریر ۱۰۰ گرمی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰) ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱ عددی ۳,۷۲۵,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۱ - تحریر ۱۰۰ گرمی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰) ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱ عددی ۳,۹۶۰,۸۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۱ کتان ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۱ کتان ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰) ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱ عددی ۴,۴۳۱,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۲ - تحریر ۸۰ گرمی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۲ - تحریر ۸۰ گرمی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰) ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴,۰۶۴,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۲ - تحریر ۸۰ گرمی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰) ۷۰*۵۰ یک رو سریع ۱ عددی ۴,۴۱۷,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۲ - تحریر ۱۰۰ گرمی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۲ - تحریر ۱۰۰ گرمی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰) ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴,۲۳۳,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۲ - تحریر ۱۰۰ گرمی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰) ۷۰*۵۰ یک رو سریع ۱ عددی ۴,۵۸۶,۴۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۲ کتان ۱۲۰گرمی ۱۰۰۰ تایی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست_اداری_فرم ۱ و ۲ ست اداری ۲ کتان ۱۲۰گرمی ۱۰۰۰ تایی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰) ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴,۸۲۶,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش