لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۱۵*۲۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۱۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۱۵*۲۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۰۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۲۰*۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۷۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۲۰*۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۶۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۲۵*۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۲۵*۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۴۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۳۰*۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۷۲,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۳۰*۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۶۲,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۳۰*۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۳۰*۴۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۳۵*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۳۵*۴۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۶۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۰*۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۹۲,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۰*۴۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۲۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۰*۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۰*۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۵*۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۵*۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۵*۵۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۱۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۵*۵۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۰*۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۲۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۴۰*۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۱۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۵۰*۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۸۳۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC ۵۰*۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۳۰*۲۷*۱۰ یک رو عادی ۲۵۰ عددی ۱,۹۳۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۳۰*۲۷*۱۰ دو رو عادی ۲۵۰ عددی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۰*۳۰*۴۰ یک رو عادی ۲۵۰ عددی ۲,۳۱۱,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۰*۳۰*۴۰ دو رو عادی ۲۵۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۴۵*۱۰ یک رو عادی ۲۵۰ عددی ۲,۶۵۶,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۴۵*۱۰ دو رو عادی ۲۵۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۳۰*۱۲ یک رو عادی ۲۵۰ عددی ۲,۶۲۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۳۰*۱۲ دو رو عادی ۲۵۰ عددی ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۸*۲۱*۱۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۴۳۸,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۸*۲۱*۱۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۳۰*۲۷*۱۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۳,۵۱۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۳۰*۲۷*۱۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۰۲۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۰*۳۰*۴۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۳۴۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۰*۳۰*۴۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۴۵*۱۰ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۰۳۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۴۵*۱۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۶۳۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۳۰*۱۲ یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۰۱۶,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۳۰*۱۲ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۸*۲۱*۱۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۸*۲۱*۱۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۰۹۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۳۰*۲۷*۱۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۶۲۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۳۰*۲۷*۱۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۳۱۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۰*۳۰*۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۰۰۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۱۰*۳۰*۴۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۶۲۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۴۵*۱۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹,۴۸۷,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۴۵*۱۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۳۰*۱۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹,۳۸۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۹۰ گرم دسته دار کاست دار box bag ۴۰*۳۰*۱۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰,۰۹۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش