لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۰*۳۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۰*۳۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۵*۳۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۵*۳۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۰*۴۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۰*۴۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۵*۴۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۵*۴۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۴۰*۵۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۴۰*۵۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۲۰ در ۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۲۰ در ۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۲۵ در ۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۲۵ در ۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۳۰ در ۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۳۰ در ۴۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۳۵ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۳۵ در ۴۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۴۰ در ۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۴۰ در ۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش