لیست قیمت ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۹۷۴,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۶,۹۹۰,۶۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۰,۳۴۵,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷۰,۲۸۱,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۷۹۱,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۲,۸۹۵,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۱,۳۷۷,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۹,۸۰۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹,۶۰۴,۱۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۴,۴۳۵,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۵,۲۳۵,۱۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۷,۵۰۶,۹۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹,۰۱۶,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۳۴۰,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۳,۰۴۶,۱۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۲,۰۳۲,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۵,۷۵۵,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۶,۷۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۰,۵۸۳,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۲۱,۸۵۱,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۸۷۵,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۳,۲۷۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۳,۵۶۵,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰۴,۳۰۵,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۸۷۵,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۳,۲۷۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۳,۵۶۵,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰۴,۳۰۵,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۸۷۵,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۳,۲۷۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۳,۵۶۵,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰۴,۳۰۵,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۵۵۸,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۸,۱۵۸,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۲,۶۸۲,۱۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷۶,۱۲۲,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۳۹۷,۱۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۷,۸۳۵,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۲,۰۳۵,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷۴,۰۵۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹,۰۰۲,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۳۱۷,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۲,۲۲۲,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹,۸۸۳,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۴,۹۹۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۶,۳۹۴,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶۰,۲۹۵,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹,۲۳۴,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۷۷۵,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۳,۹۱۵,۱۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۴,۲۰۴,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۶,۶۰۰,۱۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۸,۴۷۴,۶۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۳,۹۶۳,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳۰,۳۰۱,۶۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۴,۵۲۷,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۴,۵۷۹,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۶,۱۷۲,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱۰,۸۲۳,۹۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۴,۵۲۷,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۴,۵۷۹,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۶,۱۷۲,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱۰,۸۲۳,۹۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۴,۵۲۷,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۴,۵۷۹,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۶,۱۷۲,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱۰,۸۲۳,۹۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۹۸۱,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۹,۰۰۳,۶۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۴,۳۷۱,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۰,۳۴۶,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۹,۴۷۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۴۳,۲۳۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( دورنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۹,۲۴۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( دورنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( دورنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( دورنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۴۴,۸۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( چهاررنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۱۶۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( چهاررنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۴,۱۲۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( چهاررنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۲۲,۷۰۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۶,۷۳۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۹,۸۳۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۲۰۰۰عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۶,۰۳۸,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۳۴,۶۵۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( ۲رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۸,۳۸۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( ۲رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۴۸۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( ۲رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۷,۶۸۸,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( ۲رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( ۴رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۹,۳۰۶,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( ۴رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۲,۴۰۸,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( ۴رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۸,۶۱۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( ۴رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۵۰۰ عددی ( تک رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۷,۰۷۵,۲۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( تک رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۵۲۰,۴۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( تک رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۷,۴۱۰,۸۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( تک رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۳۸,۰۸۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۵۰۰ عددی ( ۲ رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۸,۷۲۵,۲۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( ۲ رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۲,۱۷۰,۴۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( ۲ رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۹,۰۶۰,۸۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش