لیست قیمت ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۶۲۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۲۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۳,۳۹۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۳,۴۹۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۷۸۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹,۸۰۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۶,۰۷۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۶,۱۰۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۸,۸۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۲,۲۱۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۹۱۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۰۶۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۶,۹۵۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۷,۳۷۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۲,۶۳۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۱,۲۳۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۹,۴۲۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹۵,۳۲۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۸,۱۶۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۳,۲۸۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷۹,۹۸۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۸,۱۶۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۳,۲۸۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷۹,۹۸۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۸,۱۶۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۳,۲۸۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷۹,۹۸۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۳۸۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۰۱۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۲,۸۴۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ ساک خرید همراه با بند گلاسه ۱۷۰ گرم با روکش سلفون براق/مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۲,۱۱۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۴,۳۳۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۵,۴۹۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۱ ( ۹.۵-۳۸-۲۴ ) (۶۹۴×۴۸۴ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۸,۷۴۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۰۴۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۳۳۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۷,۱۲۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۲ ( ۶.۵-۱۶.۵-۲۶ ) (۳۴۳×۴۸۲ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۸,۷۳۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۷۷۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۷۲۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۰,۲۷۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۳ ( ۹-۲۳-۲۳ ) (۶۶۲×۳۲۱ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۵,۶۷۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۱۸۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۶۰۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۸,۰۳۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۴ ( ۸-۲۰-۲۰ ) (۵۷۷×۲۸۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۰,۰۷۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۶۸۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۳,۳۷۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۳,۶۲۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۵ ( ۱۵-۳۵-۵۰ ) (۶۷۳×۴۸۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰۵,۸۲۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۹,۷۸۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۶,۵۲۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۶ ( ۱۲-۴۵-۳۰ ) (۵۸۳×۴۳۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۸,۰۸۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۹,۷۸۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۶,۵۲۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۷ ( ۱۲-۳۰-۴۵ ) (۵۹۳×۴۲۳ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۸,۰۸۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۹,۷۸۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۱ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۶,۵۲۷,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۲ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۸ ( ۱۰-۳۰-۴۰ ) (۵۲۳×۴۱۸ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۸,۰۸۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۳ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸,۹۰۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۴ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۴,۰۶۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۵ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۴,۹۴۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳۶ ساک خرید همراه با بند ساک خرید گلاسه ۲۰۰ گرم با روکش سلفون براق / مات کد۹ ( ۱۱-۲۴-۳۴ ) (۳۴۴×۴۷۹ میلیمتر) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۷,۳۷۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۷,۷۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۳,۵۶۱,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۳۰,۹۰۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( دورنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( دورنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۸,۷۳۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( دورنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۴,۵۱۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( دورنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۳۱,۸۵۷,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( چهاررنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۶,۰۸۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( چهاررنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۸,۹۷۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۳۸ . عرض ۲۴ . عطف ۹/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( چهاررنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۵,۱۲۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۴,۱۵۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۶,۳۰۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۲۰۰۰عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۶۰۹,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( تکرنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۲۳,۵۲۴,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( ۲رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( ۲رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۷,۲۵۷,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( ۲رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۵۶۲,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( ۲رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۲۴,۴۷۷,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰ عددی ( ۴رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۵,۳۵۱,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( ۴رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۷,۵۰۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( ۴رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۸۰۸,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۶ . عرض ۱۶.۵. عطف ۶/۵ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( ۴رنگ چاپ ) یک رو عادی ۱ عددی ۲۵,۹۵۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۵۰۰ عددی ( تک رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( تک رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۶,۸۹۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( تک رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۵۰۰۰ عددی ( تک رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۲۶,۴۷۶,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۵۰۰ عددی ( ۲ رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲۹ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۱۰۰۰ عددی ( ۲ رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۷,۸۴۸,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳۰ ساک خرید همراه با بند کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم ارتفاع ۲۳ . عرض ۲۳ . عطف ۹ تیراژ ۲۰۰۰ عددی ( ۲ رنگ ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۲,۷۴۳,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش