پیگیری سفارشات

تهران ، یافت آباد ، تقاطع بلوار معلم و بلوار الغدیر ، پاساژ مروارید ، واحد ۲۴

به آفر چاپ و کيا چاپ خوش آمدید.

لیست قیمت جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز مینی ۲۰*۲۰ یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۱۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز یکنفره ( ۲۲ * ۲۲ ) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۱۷,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز یکنفره ( ۲۴ * ۲۴ ) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۱۸,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز دونفره ( ۲۷ * ۲۷) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۲۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز خانواده ( ۳۲ * ۳۲) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز مینی ۲۰*۲۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز مینی ۲۰*۲۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۲ * ۲۲ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۲ * ۲۲ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۴ * ۲۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۴ * ۲۴ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز دونفره ( ۲۷ * ۲۷) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز دونفره ( ۲۷ * ۲۷) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز خانواده ( ۳۲ * ۳۲) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز خانواده ( ۳۲ * ۳۲) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش