لیست قیمت جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز مینی ۲۰*۲۰ یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۱۲۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز یکنفره ( ۲۲ * ۲۲ ) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۱۴۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز یکنفره ( ۲۴ * ۲۴ ) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز دونفره ( ۲۷ * ۲۷) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۲۱۸,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز خانواده ( ۳۲ * ۳۲) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۲۷۴,۶۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز مینی ۲۰*۲۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۲۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز مینی ۲۰*۲۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۲ * ۲۲ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۲ * ۲۲ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۴ * ۲۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۷۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۴ * ۲۴ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز دونفره ( ۲۷ * ۲۷) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۰۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز دونفره ( ۲۷ * ۲۷) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز خانواده ( ۳۲ * ۳۲) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز خانواده ( ۳۲ * ۳۲) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش