لیست قیمت تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت تراکت قالبدار برش خاص گلاسه ۱۳۵ گرمی دورو فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات