لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۵۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۰۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۸۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۰۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۹۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۶۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶,۰۹۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۱۸,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۲۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۰۹۶,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۲۰۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۱۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۱۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۲۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۱۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۳۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۵۲۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۸۳۰,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸۹۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش