لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۹۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۱۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۲۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۲۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۷۳۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۴۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۵۵,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۸۶۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۹۷۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۳۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۱۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۴۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۸۳۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۱۸۲,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۲۹۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۳۴۲,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۴۵۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش