لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۹۲,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۳۵,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۹۷,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۴۰,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۱۰,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۲۰,۷۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۳۱,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۷۴,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۱۹۶,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۳۳۹,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۴۴,۲۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۶۵,۲۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۶۲۲,۲۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۷۶۵,۲۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۳۸۰,۹۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۵۲۳,۹۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشورها بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۹۸۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۰۹,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۹۰×۲۰۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۱۹,۳۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۰۹,۸۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۱۹,۸۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۱۸,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۱۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۸,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۶۶,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ تراکتی ۲۰۰ × ۲۹۰ mm (۲۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۸۵,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۰۹۱,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ تراکتی ۴۰۰ × ۲۹۰ mm (۴۰۰×۲۹۰ میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۲۱۲,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۶۰,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشورها بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم تا شده فرم ۲۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۸۱,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۷۰۴,۶۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد ( cm ۲۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۸۴۷,۶۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۵۴۴,۶۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۳ غیر استاندارد ( cm ۴۰ در ۲۹ cm ) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱۰,۶۸۷,۶۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۷۹,۲۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشورها بروشور تراکت گلاسه۱۳۵ تا شده فرم ۵۰۰۰ عددی بروشور تراکت تحریر ۸۰ گرم تا شده A۵ تراکتی ۲۰۰ ×۱۴۵ mm (۱۴۵×۲۰۰میلیمتر) دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۵۲۲,۲۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش