لیست قیمت آویز اتیکت آویز سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز اتیکت آویز سلفون مات ۵۱ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۲,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز اتیکت آویز سلفون مات ۵۱ در ۹۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز اتیکت آویز گلاسه یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز اتیکت آویز گلاسه یووی ۵۱ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز اتیکت آویز گلاسه یووی ۵۱ در ۹۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۲,۸۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز اتیکت لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز اتیکت لمینت برجسته ۵۵ در ۱۱۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰,۲۰۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز اتیکت لمینت برجسته طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز اتیکت لمینت برجسته طلاکوب ۵۵ در ۱۱۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۹,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز کارت آویز عصایی ۳۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز کارت آویز عصایی ۳۰۰ گرم ۹۶ در ۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۷۱,۷۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز کارت آویز عصایی ۳۰۰ گرم ۹۶ در ۲۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۳۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز کارت آویز دورگرد ۳۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز کارت آویز دورگرد ۳۰۰ گرم ۱۲۲ در ۲۸۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۸۶,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز کارت آویز دورگرد ۳۰۰ گرم ۱۲۲ در ۲۸۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۳۷,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم ۲۹۰ در ۹۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۷۹,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم ۲۹۰ در ۹۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۸۹,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم ۲۹۰ در ۹۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۰۶۷,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم ۲۹۰ در ۹۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳,۵۸۹,۳۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش