لیست قیمت کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون براق لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون براق لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون براق لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون براق لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون براق چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون براق چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون براق چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون براق چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون مات لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون مات لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون مات لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون مات لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون مات چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون مات چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون مات چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ کارت ویزیت اقتصادی معمولی سلفون مات چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت اقتصادی معمولی کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت اقتصادی معمولی کتان امباس لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت اقتصادی معمولی کتان امباس لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت اقتصادی معمولی کتان امباس لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت اقتصادی معمولی کتان امباس لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت اقتصادی معمولی کتان امباس چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت اقتصادی معمولی کتان امباس چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ کارت ویزیت اقتصادی معمولی کتان امباس چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ کارت ویزیت اقتصادی معمولی کتان امباس چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت اقتصادی معمولی گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت اقتصادی معمولی گلاسه بدون روکش لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت اقتصادی معمولی گلاسه بدون روکش لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت اقتصادی معمولی گلاسه بدون روکش چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت اقتصادی معمولی گلاسه بدون روکش چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش