لیست قیمت پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پکیج ویژه اقتصادی تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر۸۰ گرم فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پکیج ویژه اقتصادی تراکت تحریر ۸۰ گرم فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( سایز ۲۹ در ۲۰ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۲۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۲۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۲۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۲۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۲۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۲۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ پکیج ویژه اقتصادی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش