لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۶۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۸۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۴۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۶۰ در ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۲۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۶۰ در ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۳۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۱۰۰در ۷۰ ( چهار ونیم ورقی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۷۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۱۰۰در ۷۰ ( چهار ونیم ورقی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۸۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۸۹۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ * ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۸۹۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ * ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۵,۹۰۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۲۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۷,۲۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۴۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۷۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۶۰ * ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۱۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۶۰ * ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۳۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۳۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۷۸۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۶۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۳۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۴۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۵,۲۱۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش