لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۹۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۰۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۶۰ * ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۲۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۵۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۹۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۲۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۴۲,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۰۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ایرانی ۱۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ایرانی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی ۵۰ *۷۰ یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر تحریر ایرانی ۵۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۰۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۴۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۱۴,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۶۰ در ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۶۰ در ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۶۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۱۰۰در ۷۰ ( چهار ونیم ورقی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عدی ۱۰۰در ۷۰ ( چهار ونیم ورقی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۳۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ در ۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۲۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۹۹۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۵۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ * ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۳۲۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۶۰ * ۹۰ ( سه ورقی ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶,۳۳۱,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷,۶۶۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۷۰* ۱۰۰( چهارونیم ورقی ) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۷,۶۷۲,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد A۳ )۲۹.۷*۴۲) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد A۳ )۲۹.۷*۴۲) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۹۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد A۳ )۲۹.۷*۴۲) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد A۳ )۲۹.۷*۴۲) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد B۳ )۳۴*۴۹) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد B۳ )۳۴*۴۹) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد B۳ )۳۴*۴۹) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد B۳ )۳۴*۴۹) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۶۰*۴۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۶۰*۴۵ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۷۰*۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۷۰*۵۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۷۰*۵۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد A۳ )۲۹.۷*۴۲) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد A۳ )۲۹.۷*۴۲) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد A۳ )۲۹.۷*۴۲) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد A۳ )۲۹.۷*۴۲) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد B۳ )۳۴*۴۹) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد B۳ )۳۴*۴۹) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد B۳ )۳۴*۴۹) یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد B۳ )۳۴*۴۹) دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۶۰*۴۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۶۰*۴۵ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۶۰*۴۵ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۷۰*۵۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۷۰*۵۰ یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عددی ( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی ) سایز استاندارد ۷۰*۵۰ دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۷۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پوستر پوسترهای تک رنگ چاپ ۷۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی( قرمز ، مشکی ، زرد ، آبی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات