لیست قیمت لیبل و برچسب اقتصادی سلـــفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب اقتصادی سلـــفون براق لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب اقتصادی سلـــفون براق لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب اقتصادی سلـــفون براق چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب اقتصادی سلـــفون براق چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب اقتصادی بـدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب اقتصادی بـدون روکش چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب اقتصادی بـدون روکش چند لتی ( محاسبه بر اساس تصویر ارسالی ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب اقتصادی بـدون روکش لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب اقتصادی بـدون روکش لت پایه ( ۸.۵ در ۴.۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش