لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۲ برگی ََA۵ ( سایز ۱۴.۵*۲۰) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۴۱۵,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۲ برگی ََA۴ ( سایز ۲۹*۲۰) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۸۳۱,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۲ برگی ََA۳ ( سایز ۲۹*۴۰) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۱,۴۱۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۲ برگی ََB۵ ( سایز ۲۴*۱۷) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۵۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۲ برگی ََB۴ ( سایز ۲۴*۳۴) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۹۵۶,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۳ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۳ برگی ََA۵ ( سایز ۱۴.۵*۲۰) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۵۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۳ برگی ََA۴ ( سایز ۲۹*۲۰) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۱,۰۲۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۳ برگی ََA۳ ( سایز ۲۹*۴۰) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۳ برگی ََB۵ ( سایز ۲۴*۱۷) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۳ برگی ََB۴ ( سایز ۲۴*۳۴) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰عددی ۱,۱۳۶,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) دو برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو۷۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ( مشکی ) ۳ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) ۲ برگی ََA۵ ( سایز ۱۴.۵*۲۰) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) ۲ برگی ََA۴ ( سایز ۲۹*۲۰) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۱,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) ۲ برگی ََA۳ ( سایز ۲۹*۴۰) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) ۲ برگی ََB۵ ( سایز ۲۴*۱۷) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) ۲ برگی ََB۴ ( سایز ۲۴*۳۴) دو برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵۶,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) ۳ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) ۳ برگی ََA۵ ( سایز ۱۴.۵*۲۰) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) ۳ برگی ََA۴ ( سایز ۲۹*۲۰) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) ۳ برگی ََA۳ ( سایز ۲۹*۴۰) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) ۳ برگی ََB۵ ( سایز ۲۴*۱۷) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) ۳ برگی ََB۴ ( سایز ۲۴*۳۴) سه برگی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۳۶,۸۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) دو برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) ۳ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۲,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۰۴,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی A۳ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۴۶,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی B۵استاندارد ( ۱۷*۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۲۷,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی B۴استاندارد ( ۳۴*۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۳۷,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹۷,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۸۰,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی A۳ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۱۰,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی B۵استاندارد ( ۱۷* ۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴۶,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی B۴استاندارد ( ۳۴*۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۵,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش