لیست قیمت فاکتور ساده (افست) قبض تک رنگ ساده

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) قبض تک رنگ ساده ۱/۳A۴ (۹۸/۲۱) تیراژ ۳۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) قبض تک رنگ ساده ۱/۳A۴ (۹۸/۲۱) تیراژ ۳۰۰۰ یک رو فوری ۱ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) قبض تک رنگ ساده ۱/۲A۴ (۲۹/۱۰) تیراژ ۲۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) قبض تک رنگ ساده ۱/۲A۴ (۲۹/۱۰) تیراژ ۲۰۰۰ یک رو فوری ۱ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو۸۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ ۲ برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ ۲ برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۸,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ ۲ برگی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ زیر الوان ۶۰ تک رنگ ۲ برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ زیر الوان ۶۰ افست سه برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ زیر الوان ۶۰ افست سه برگی B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۲,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ زیر الوان ۶۰ افست سه برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۷,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ زیر الوان ۶۰ افست سه برگی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۲,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ زیر الوان ۶۰ افست سه برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۹,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ زیر الوان ۶۰ افست سه برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۲۴,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی A۳ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی B۵استاندارد ( ۱۷*۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) رو۸۰ گرمی زیر۶۰ الوان ۴ رنگ ۲ برگی B۴استاندارد ( ۳۴*۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۶۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۶۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۶۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۶۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۱۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۱۵۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۱۵۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۱۵۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۴۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۴۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۴۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۴۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۱۰۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۱۰۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۱۰۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۱۰۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۵,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۲۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی A۳ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۲۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی B۵استاندارد ( ۱۷* ۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۲,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) رو ۸۰ گرمی زیر ۶۰ چاپ ۴ رنگ ۳ برگی B۴استاندارد ( ۳۴*۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش