لیست قیمت تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح هخامنش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح هخامنش سایز ۱۴.۵ در ۲۰ کلیشه ۴ در ۱۷ ضرب یک رو عادی ۱۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح هخامنش سایز ۱۴.۵ در ۲۰ کلیشه ۴ در ۱۷ ضرب یک رو سریع ۱۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح هخامنش سایز ۱۰ در ۲۲کلیشه ۳ در ۲۰ ضرب یک رو عادی ۱۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح هخامنش سایز ۱۰ در ۲۲کلیشه ۳ در ۲۰ ضرب یک رو سریع ۱۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح توریستی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح توریستی سایز ۱۴.۵ در ۲۰ کلیشه ۴ در ۱۷ ضرب یک رو عادی ۱۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح توریستی سایز ۱۴.۵ در ۲۰ کلیشه ۴ در ۱۷ ضرب یک رو سریع ۱۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح توریستی سایز ۱۰ در ۲۲کلیشه ۳ در ۲۰ ضرب یک رو عادی ۱۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح توریستی سایز ۱۰ در ۲۲کلیشه ۳ در ۲۰ ضرب یک رو سریع ۱۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح طبیعت

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح طبیعت سایز ۱۴.۵ در ۲۰ کلیشه ۴ در ۱۷ ضرب یک رو عادی ۱۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح طبیعت سایز ۱۴.۵ در ۲۰ کلیشه ۴ در ۱۷ ضرب یک رو سریع ۱۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح طبیعت سایز ۱۰ در ۲۲کلیشه ۳ در ۲۰ ضرب یک رو عادی ۱۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح طبیعت سایز ۱۰ در ۲۲کلیشه ۳ در ۲۰ ضرب یک رو سریع ۱۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح ایرانگردی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح ایرانگردی سایز ۱۴.۵ در ۲۰ کلیشه ۴ در ۱۷ ضرب یک رو عادی ۱۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح ایرانگردی سایز ۱۴.۵ در ۲۰ کلیشه ۴ در ۱۷ ضرب یک رو سریع ۱۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح ایرانگردی سایز ۱۰ در ۲۲کلیشه ۳ در ۲۰ ضرب یک رو عادی ۱۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم سال ۱۴۰۱ رومیزی طرح ایرانگردی سایز ۱۰ در ۲۲کلیشه ۳ در ۲۰ ضرب یک رو سریع ۱۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش