لیست قیمت تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰*۷۰ سایز ۶۹۰ در ۴۹۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰*۷۰ سایز ۶۹۰ در ۴۹۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۴۵*۶۰سایز ۴۴۰ در ۵۹۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۸۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۴۵*۶۰سایز ۴۴۰ در ۵۹۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عددی ۵۰*۷۰ سایز ۶۹۰ در ۴۹۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۷۵۹,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عددی ۵۰*۷۰ سایز ۶۹۰ در ۴۹۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۶,۸۵۹,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عددی ۴۵*۶۰سایز ۴۴۰ در ۵۹۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۶۵,۹۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عددی ۴۵*۶۰سایز ۴۴۰ در ۵۹۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۵,۵۶۵,۹۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ۲۰۰۰ عددی ۵۰*۷۰ سایز ۶۹۰ در ۴۹۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۰۸۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ۲۰۰۰ عددی ۵۰*۷۰ سایز ۶۹۰ در ۴۹۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۸۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ۲۰۰۰ عددی ۴۵*۶۰سایز ۴۴۰ در ۵۹۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۷۱,۳۶۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر گلاسه ۱۲۰ گرمی تیراژ۲۰۰۰ عددی ۴۵*۶۰سایز ۴۴۰ در ۵۹۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۷۱,۳۶۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۶۷,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۷۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۳۵*۵۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۸۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۶۰*۴۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر ۸۰ تحریر فرم ۵۰۰۰ عددی سایز ۷۰*۵۰ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰*۷۰ سایز ۶۹۰ در ۴۹۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰*۷۰ سایز ۶۹۰ در ۴۹۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۴۵*۶۰سایز ۴۴۰ در ۵۹۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۸۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت و پوستر انتخاباتی پوستر تحریر ۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۴۵*۶۰سایز ۴۴۰ در ۵۹۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۸۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش