لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق ۸ ساعته تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات ۸ ساعته تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۱۰.۵ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ غیر استاندارد (۲۰*۲۹) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ غیر استاندارد (۲۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی فرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ غیر استاندارد (۱۰*۱۴.۵) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۰۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۰۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۷۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( ۱۰/۵ در ۱۴/۸ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۰۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( ۱۰/۵ در ۱۴/۸ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۲۹,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۵ اسناندارد ( ۱۴/۸ در ۲۱ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۶۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۵ اسناندارد ( ۱۴/۸ در ۲۱ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۴۷۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۴ ( استاندارد ۲۱ * ۲۹.۷ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۴ ( استاندارد ۲۱ * ۲۹.۷ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۷۲,۵۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۰۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۹۱,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش